Helse, miljø og sikkerhet

Alle skal trygt hjem hver dag

Å ta hensyn til mennesker og miljø er det viktigste vi gjør. 

Helse, miljø og sikkerhet er alltid øverst på agendaen. Så vi jobber kontinuerlig med opplæring og oppfølging av våre ansatte, både på kontoret og ute i prosjektene. NRC Skolen er en viktig arena for å gi alle den nødvendige kompetansen for en sikker og god gjennomføring av våre prosjekter.

Alle skal hele hjem.

Bli med på beredskapsøvelse!

Kontinuerlig trening er viktig for å bli enda bedre.

HMS manualer

Alle våre ansatte og andre som skal jobbe sammen med oss skal være godt kjent med våre HMS manualer.

Last ned våre manualer her:

Hvilke prinsipper jobber vi etter?

Sikkerheten kommer alltid først

Vi skal jobbe kun når det er 100 prosent sikkert. Ingen av våre ansatte, kunder, leverandører, naboer eller besøkende skal påføres helse­messige skader eller unødige farer som følge av virksomheten.

Tilrettelegge for sikker utførelse 

Vi skal ta ansvar og følger de lover og sikkerhetsregler som gjelder. Vi skal fokusere på å redusere risiko samt å forebygge helseskader, fysiske så vel som stressrelaterte, både ved prosjektplanlegging og i fysiske arbeidsoperasjoner. Prosjekt­spesifikk HMS-opplæring skal være obligatorisk for alle deltakere i våre prosjekter. Personell og utstyr skal alltid ha de nødvendige godkjenninger og alle som skal gjennomføre arbeidsoperasjoner skal delta på sikker jobb-analyse (SJA) før arbeider igangsettes.

Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet

Det systematiske og målrettede arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal inngå som en naturlig del i det daglige arbeid. Vi skal jobbe kontinuerlig med å skape en bedriftskultur der forebyggende og effektivt HMS-arbeid er en av grunnpilarene. Det forebyggende arbeidet skal skje bl.a. gjennom risikokartlegging med påfølgende analyse og etablering av risikoreduserende tiltak slik at risikoen for uønskede hendelser elimineres, eller reduseres til et akseptabelt nivå. Det skal gjennomføres revisjoner for å sikre at vi følger gjeldende lover og forskrifter samt våre policyer, prosedyrer og instrukser. Regelmessige vernerunder skal gjennomføres på alle våre arbeidsplasser.

Gode rutiner for å sikre våre lokasjoner

Vi skal jobbe aktivt for å unngå at tredjepart blir skadet på våre anlegg og kontorer. Vi skal sikre at materiell ikke fjernes eller benyttes uhensiktsmessig, eksempelvis til sabotasje, terror, etc.

Et sikkert arbeidsmiljø

Alle har plikt til å stanse handlinger og operasjoner som medfører risiko for skader eller uønskede hendelser. Ingen skal bli skadet eller syke av å jobbe hos oss og vi skal ta ansvar for både oss selv og våre kollegaer.

Forbedringer

Vi skal rapportere inn alle ulykker og nestenulykker og farlige forhold og følge disse opp for å finne bakenforliggende årsaker slik at forbedringstiltak kan etableres. Vi skal arbeide systematisk og kontinuerlig med forbedringer på en åpen og tillitvekkende måte.

Oppfølging av samarbeidspartnere og leverandører

Vi skal velge samarbeidspartnere og leverandører som følger våre verdier og krav til helse, miljø og sikkerhet. Vi skal stille samme krav til dem som til oss selv, dette gjenspeiles i samarbeidsavtaler og kontrakter.

Redusere konsekvenser

Alle våre prosjekter skal være organisert med et beredskapssystem i tillegg til konsernets sentrale beredskapsplan slik at hendelsene håndteres profesjonelt og skadevirkningene av alvorlige ulykker reduseres. Vi skal sørge for god oppfølging av både den skadede, pårørende og eventuelt andre involverte.

Ledige stillinger

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.