Å ta hensyn til mennesker og miljø er det viktigste vi gjør

Helt klare mål

Vi bygger bærekraftig infrastruktur som skal vare for generasjoner. Og vårt mål er å bli den prefererte partneren for bærekraftig infrastruktur. Vi har derfor valgt å forplikte oss til en åpen kommunikasjon av ESG resultater. Mange forbedringer er allerede gjort, men vi har fortsatt et potensial for å skape en enda mer bærekraftig drift. Gjennom ulike partnerskap signert både i gruppen og lokalt i landene, forplikter vi oss til å vise fremgang for å bekjempe klimatrusselen.

I løpet av 2024 skal NRC Group redusere sine utslipp med minst 30% og innen 2050 skal vi være en nullutslippsbedrift.

Bærekraftsrapporten 2021

Vi har lansert Bærekraftsrapporten 2021. Denne er basert på Global Reporting Initiative (GRI), som er en anerkjent standard brukt over hele verden. Vi mener en åpen og ærlig kommunikasjon av våre resultater er viktig både for omgivelsene, våre kunder og våre investorer.

 

Partnerskap er viktig for å nå våre mål

UN Global Compact

NRC Group er medlem av UN Global Compact i Norge, og forplikter seg til å jobbe sammen mot FN's bærekraftsmål og følge de ti prinisppene som er definert.

Medlemskapet styrker vårt arbeid med å skap en bærekraftig vekst gjennom hele verdikjeden vår. De ti prinsippene blir en del av vår opplæring internt og rapportering i NRC Group fremover. 

Les mer om UN Global Compact her

Grønnvaskingsplakaten

Grønnvaskingsplakaten er utarbeidet og lansert av Skift, Miljøstiftelsen Zero, WWF og Fremtiden i våre hender. Den skal forhindre misledende kommunikasjon om bærekraft.

NRC Group har signert Grønnvaskingsplakaten, og forplikter oss blant annet til en ærlig og etterrettelig kommunikasjon av hvordan vi jobber for å redusere vårt eget fotavtrykk og at vi skal integrere aktiviteter på tvers av hele selskapet.

Les pressemelding om signeringen her

Grønt punkt

Grønt Punkt Norge AS administrerer finansiering av ordninger for innsamling og behandling av emballasje. Medlemmene i Grønt Punkt Norge er alle typer bedrifter som håndterer emballasje til det norske markedet. 

Klikk her for å lese mer om Grønt Punkt.

Mangfold skaper verdier

Byggebransjen er en mannsdominert bransje. Dette ønsker vi å endre på. Et inkluderende arbeidsliv, gir mangfold av gode diskusjoner som er vesentlig for vekst og fremgang.

For å gjennomføre en holdningsendring i en bransje hvor det er en skjevhet i kjønnsbalansen, er det viktig at bransjen står sammen. NRC Group Norge er medlem av Diversitas, et  bransjenettverk med formål om å øke kjønnsbalansen fra nåværende 8% til 20% i løpet av de neste fem årene. NRC Group hadde 10% andel kvinner i 2020.

- Som prosjektleder i NRC Group Norge opplever jeg at jeg får like muligheter som mine mannlige kolleger. Det er engasjement som verdsettes, og de som har lyst på utfordringer og karrieremuligheter får det - uavhengig av kjønn, eller andre faktorer som legning, etnisitet og religion, forteller Martine Stang Jonsson, prosjektleder i vår anleggsdivisjon.

Det er hva du gjør som er viktig, ikke hva du er.

Vi skal jobbe aktivt for en seriøs bransje

Useriøse aktører i byggebransjen har vært en utfordring i Norge over tid. For å forhindre a-krim må bransjen stå sammen og jobbe aktivt for at alle lover og regler følges. Vi har forpliktet oss til Fair Play Bygg Oslo og omegn sin Etikkplakat, som har som hensikt å få aktører i byggebransjen til å være en aktiv pådriver i arbeidet for å skape en seriøs bransje.

Retningslinjer for miljø

Fremme miljøbevissthet 

Ledelsen skal gå foran som gode eksempler og sørge for at miljøhensyn er i fokus på lik linje med faglig utførelse, økonomi og helse. Alle våre ansatte skal ha forståelse og aksept for vårt mål om reduksjon av utslipp.

Redusere energiforbruk og utslipp

Mesteparten av vårt energiforbruk og våre klimagassutslipp er knyttet til maskiner og transport. Vi skal kontinuerlig jobbe for å redusere forbruket og utslippene for å bidra til fossilfrie anleggsplasser. Vi skal alltid vurdere bruk av miljøvennlige og fossilfrie alternativer. Ved innkjøp av nye maskiner skal vi alltid ta miljøvennlig teknologi i betraktning.

Fokus på avfallsreduksjon, kildesortering og gjenbruk

Vi skal prosjektere og planlegge våre prosjekter slik at minst mulig avfall genereres og slik at avfallet som oppstår i størst mulig grad kan sorteres og gjenvinnes.

Bærekraftige innkjøp

Vi skal påse at våre leverandører tar både miljømessig og sosialt ansvar. I tillegg skal vi jobbe kontinuerlig med å forbedre våre rutiner for oppfølging av dette. Vi skal etterstrebe og velge de mest miljøvennlige alternativene dersom disse ikke fører til urimelig kostnad eller ulempe, og stille miljømessige krav til underleverandører.

Prosjekter med miljøfokus fra dag én 

I tråd med ISO 14001 skal interne retningslinjer og prosedyrer sikre miljøfokus fra prosjektenes begynnelse til slutt. Bruk av miljøvennlige alternativer skal alltid vurderes, både for maskiner, transport og materialer. Miljørisikoanalyser skal gjennomføres for å kartlegge eventuelle utfordringer, og ved behov skal det utarbeides detaljerte oppfølgingsplaner med forebyggende tiltak.

Lære av uønskede hendelser

Miljøavvik, både potensielle og faktiske hendelser med uønsket innvirkning på miljøet, skal rapporteres. avvikene skal følges grundig opp og tiltak skal gjennomføres for å forhindre gjentakelse.

Alle har et ansvar 

Alle som deltar i våre prosjekter skal informeres om våre miljøforebyggende tiltak og hvordan en skal unngå, avverge og motvirke miljøfarlige situasjoner.

Bruk av riktig kompetanse ut fra prosjektets miljøutfordringer

I prosjekter med store miljøutfordringer, ved for eksempel spesielt sårbare naturområder, skal vi være spesielt aktsomme og fortløpende vurdere bruk av spesialister for å ivareta alle miljømessige aspektene.

Redusere konsekvensene ved uønskede hendelser 

Alle våre prosjekter skal være organisert med et beredskapssystem slik at konsekvensene reduseres hvis negativ miljøpåvirkning skulle oppstå.

Jobb hos oss!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.