Å ta hensyn til mennesker og miljø er det viktigste vi gjør

Vårt selskaps utspring er et direkte resultat av
en gründertanke om miljøvennlige transportløsninger.
Vi er stolte av å bygge en bærekraftig fremtid for generasjoner.
Vi opererer der grønt møter grønt - og hvor miljøansvar møter økonomisk vekst.

0
Alvorlige ulykker i 2019
0
Farlig utslipp i 2019
5
ISO sertifiseringer

Vi er vårt ansvar bevisst - og tar det!

Vi bestreber alltid, så langt det er mulig, å arbeide kontinuerlig for å minimere miljøpåvirkningen vår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, standarder,  - samt egne og kundens krav knyttet til å beskytte det ytre miljø.

Vi jobber også kontinuerlig for å forbedre minimaliseringen av negativ miljøpåvirkning i det vi gjør, for eksempel ved å redusere energiforbruk og utslipp, fokusere på avfallsreduksjon, kildesortering og gjenbruk, og sikre at våre produkt- og tjenesteleverandører tar miljø- og samfunnsansvar på alvor.

For å jobbe med oss må du spille på lag med miljøet.

HMS manualer

Våre HMS manualer er vår bibel,
og alle våre ansatte og andre som skal jobbe sammen med oss, skal være godt kjent med disse.

Last ned våre manualer her:

Vår nullfilosofi bygger på følgende felles prinsipper:

Hos oss skal alltid sikkerheten til den enkelte komme først

Vi skal jobbe kun når det er 100 prosent sikkert. Ingen av våre ansatte, kunder, leverandører, naboer eller besøkende skal påføres helse­messige skader eller unødige farer som følge av virksomheten.

Vi skal tilrettelegge for sikker utførelse av arbeidsoppgaver

Vi skal ta ansvar og følger de lover og sikkerhetsregler som gjelder. Vi skal fokusere på å redusere risiko samt å forebygge helseskader, fysiske så vel som stressrelaterte, både ved prosjektplanlegging og i fysiske arbeidsoperasjoner. Prosjekt­spesifikk HMS-opplæring skal være obligatorisk for alle deltakere i våre prosjekter. Personell og utstyr skal alltid ha de nødvendige godkjenninger og alle som skal gjennomføre arbeidsoperasjoner skal delta på sikker jobb-analyse (SJA) før arbeider igangsettes.

Vi skal arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet

Det systematiske og målrettede arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal inngå som en naturlig del i det daglige arbeid. Vi skal jobbe kontinuerlig med å skape en bedriftskultur der forebyggende og effektivt HMS-arbeid er en av grunnpilarene. Det forebyggende arbeidet skal skje bl.a. gjennom risikokartlegging med påfølgende analyse og etablering av risikoreduserende tiltak slik at risikoen for uønskede hendelser elimineres, eller reduseres til et akseptabelt nivå. Det skal gjennomføres revisjoner for å sikre at vi følger gjeldende lover og forskrifter samt våre policyer, prosedyrer og instrukser. Regelmessige vernerunder skal gjennomføres på alle våre arbeidsplasser.

Vi skal ha gode rutiner for å sikre våre lokasjoner

Vi skal jobbe aktivt for å unngå at tredjepart blir skadet på våre anlegg og kontorer. Vi skal sikre at materiell ikke fjernes eller benyttes uhensiktsmessig, eksempelvis til sabotasje, terror, etc.

Alle skal bidra til et godt og sikkert arbeidsmiljø

Alle har plikt til å stanse handlinger og operasjoner som medfører risiko for skader eller uønskede hendelser. Ingen skal bli skadet eller syke av å jobbe hos oss og vi skal ta ansvar for både oss selv og våre kollegaer.

Vi skal være en lærende organisasjon

Vi skal rapportere inn alle ulykker og nestenulykker og farlige forhold og følge disse opp for å finne bakenforliggende årsaker slik at forbedringstiltak kan etableres. Vi skal arbeide systematisk og kontinuerlig med forbedringer på en åpen og tillitvekkende måte.

Vi skal ha tett oppfølging av våre samarbeidspartnere og leverandører

Vi skal velge samarbeidspartnere og leverandører som følger våre verdier og krav til helse, miljø og sikkerhet. Vi skal stille samme krav til dem som til oss selv, dette gjenspeiles i samarbeidsavtaler og kontrakter.<

Vi skal redusere konsekvensene når ulykken er ute

Alle våre prosjekter skal være organisert med et beredskapssystem i tillegg til konsernets sentrale beredskapsplan slik at hendelsene håndteres profesjonelt og skadevirkningene av alvorlige ulykker reduseres. Vi skal sørge for god oppfølging av både den skadede, pårørende og evt. andre involverte.

Miljøpolicy

Ledelsen skal fremme miljøbevissthet i organisasjonen

Ledelsen skal gå foran som et godt eksempel og sørge for at miljøhensyn er i fokus på lik linje med teknikk, økonomi og helse. Alle våre ansatte skal ha forståelse og aksept for vårt mål om reduksjon av miljøbelastninger.

Vi skal jobbe kontinuerlig for å redusere vårt energiforbruk og utslipp

Mesteparten av vårt energiforbruk og våre klimagassutslipp er knyttet til maskinbruk og transport. Vi skal kontinuerlig jobbe for å redusere forbruket og utslippene og slik bidra til fossilfrie anleggsplasser. Vi skal for alle våre prosjekter alltid vurdere bruk av miljøvennlige og fossilfrie alternativer. Ved innkjøp av nye maskiner skal vi alltid ta miljøvennlig teknologi i betraktning.

Vi skal ha fokus på avfallsreduksjon, kildesortering og gjenbruk

Vi skal prosjektere og planlegge våre prosjekter slik at minst mulig avfall genereres og slik at avfallet som oppstår i størst mulig grad kan sorteres og gjenvinnes.

Våre innkjøp skal være bærekraftige

Vi skal påse at våre leverandører av produkter og tjenester tar både miljømessig og sosialt ansvar og vi skal jobbe kontinuerlig med å forbedre våre rutiner for leverandøroppfølging. Vi skal etterstrebe og velge de mest miljøvennlige alternativene dersom disse ikke fører til urimelig kostnad eller ulempe, og stille krav til underleverandører slik at de miljøtilpasser sin leveranse, produksjon og materialvalg.

Alle våre prosjekter skal ha miljøfokus fra dag én og gjennom hele prosjektet

I tråd med ISO 14001 skal interne retningslinjer og prosedyrer sikre miljøfokus fra et prosjekts begynnelse til slutt. Bruk av miljøvennlige alternativer for utførelsen skal alltid vurderes, eksempelvis fossilfrie anleggs­maskiner for både grunn- og bygningsarbeider, transport til/fra anleggsplassen, materialbruk mv. Miljørisikoanalyser skal gjennomføres for å kartlegge eventuelle miljøutfordringer. Ved behov skal det utarbeides detaljerte miljøoppfølgingsplaner som inneholder forebyggende tiltak som skal følges opp gjennom hele prosjektet.

Vi skal lære av våre uønskede hendelser

Miljøavvik, dvs. både potensielle og faktiske hendelser med uønsket innvirkning på miljøet, skal rapporteres. Disse skal følges grundig opp og tiltak skal gjennomføres for å forhindre eventuell gjentakelse.

Alle har et ansvar og skal følge føre-var-prinsippet

Alle som deltar i våre prosjekter skal informeres om våre miljøforebyggende tiltak og hvordan en skal unngå, avverge og motvirke miljøfarlige situasjoner.

Vi skal alltid vurdere bruk av riktig kompetanse uti fra prosjektets miljøutfordringer

I prosjekter med store miljøutfordringer, grunnet for eksempel spesielt sårbare naturområder, skal vi være spesielt aktsomme og fortløpende vurdere bruk av fagkyndige for å ivareta alle de miljømessige aspektene.

Vi skal redusere konsekvensene når uønskede hendelser oppstår

Alle våre prosjekter skal være organisert med et beredskapssystem slik at konsekvensene reduseres hvis negativ miljøpåvirkning skulle oppstå.

Jobb hos oss!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.