Å ta hensyn til mennesker og miljø er det viktigste vi gjør

Vårt selskaps utspring er et direkte resultat av
en gründertanke om miljøvennlige transportløsninger.
Vi er stolte av å bygge en bærekraftig fremtid for generasjoner.
Vi opererer der grønt møter grønt - og hvor miljøansvar møter økonomisk vekst.

Vi er vårt ansvar bevisst - og tar det!

Vi bestreber alltid, så langt det er mulig, å arbeide kontinuerlig for å minimere miljøpåvirkningen vår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, standarder,  - samt egne og kundens krav knyttet til å beskytte det ytre miljø.

Vi jobber også kontinuerlig for å forbedre minimaliseringen av negativ miljøpåvirkning i det vi gjør, for eksempel ved å redusere energiforbruk og utslipp, fokusere på avfallsreduksjon, kildesortering og gjenbruk, og sikre at våre produkt- og tjenesteleverandører tar miljø- og samfunnsansvar på alvor.

For å jobbe med oss må du spille på lag med miljøet.

Bærekraftsrapporten 2020

For å nå vårt mål om å skape infrastruktur som går utover morgendagens krav, har vi utarbeidet en strategi for bærekraftig vekst, hvor vi fremmer klimavennlige løsninger og bidrar proaktivt til en bransje med nullutslipp.
Bærekraftsrapporten 2020 er konsernets første bærekraftsrapport, og er basert på Global Reporting Initiative (GRI). 

 

 

Så klart vi er medlem!

Grønnvaskingsplakaten:


Grønnvaskingsplakaten er utarbeidet og lansert av Skift- Næringslivets klimaledere, Miljøstiftelsen Zero, WWF og Fremtiden i våre hender. Den skal forhindre misledende ekstern rapportering av miljøhensyn.

NRC Group har signert Grønnvaskingsplakaten, og forplikter oss dermed til å holde det vi lover og sier utad hva bærekraft angår. Et høyt fokus på å jobbe aktivt med miljøproblematikk er grunnen til at vi signerte plakaten.

Les pressemelding om signeringen her

Grønt punkt:


Grønt Punkt Norge AS er et selskap som administrerer finansieringen av norsk næringslivs ordninger for innsamling og behandling av emballasje. Medlemmene i Grønt Punkt Norge er alle typer bedrifter som bringer emballasje til det norske markedet; emballasjeprodusenter, emballasjeimportører, vareprodusenter (pakker/fyller), vareimportører og grossister.

Kontrollmedlemmer er bedrifter og offentlige virksomheter som gjør innkjøp fra norske vareleverandører. De bidrar til at disse vareleverandørene blir medlem.

Klikk her for å lese mer om Grønt Punkt.

Mangfold skaper suksess

Byggebransjen er kjent som en mannsdominert bransje.
Dette ønsker vi å være med på å endre, derfor jobber vi aktivt med mangfold og inkludering. 

For å gjennomføre en holdningsendring i en bransje hvor kjønnsbalansen er såpass skjev er det viktig at bransjen står sammen om dette. NRC Group Norge er stolt medlem av Diversitas, et bransjenettverk hvis hovedformål er å øke kjønnsbalansen fra nåværende 8% til 20% i løpet av de neste 5 år.

-Som prosjektleder i NRC Group Norge opplever jeg at jeg får like muligheter som mine mannlige kolleger. Det er engasjement som verdsettes, og de som har lyst på utfordringer og karrieremuligheter får det - uavhengig av kjønn, eller andre faktorer som legning, etnisitet og religion, forteller Martine Stang Jonsson, prosjektleder i vår anleggsdivisjon.

Det er hva du gjør som er viktig, ikke hva du er.

Vi skal jobbe aktivt for en seriøs byggebransje

Useriøse og kriminelle aktører i byggebransjen har vært et stort problem i Norge over tid.
For å forhindre a-krim må bransjen stå sammen og jobbe aktivt for en seriøs bransje, hvor lovbrudd ikke skal forekomme. 
Vi er stolte av å ha forpliktet oss til Fair Play Bygg Oslo og omegn sin Etikkplakat, som har som hensikt å få aktører i byggebransjen til å dedikere seg til å ikke bare følge lovverket, men være en aktiv pådriver for å sørge for en seriøs bransje.

Miljøpolicy

Ledelsen skal fremme miljøbevissthet i organisasjonen

Ledelsen skal gå foran som et godt eksempel og sørge for at miljøhensyn er i fokus på lik linje med teknikk, økonomi og helse. Alle våre ansatte skal ha forståelse og aksept for vårt mål om reduksjon av miljøbelastninger.

Vi skal jobbe kontinuerlig for å redusere vårt energiforbruk og utslipp

Mesteparten av vårt energiforbruk og våre klimagassutslipp er knyttet til maskinbruk og transport. Vi skal kontinuerlig jobbe for å redusere forbruket og utslippene og slik bidra til fossilfrie anleggsplasser. Vi skal for alle våre prosjekter alltid vurdere bruk av miljøvennlige og fossilfrie alternativer. Ved innkjøp av nye maskiner skal vi alltid ta miljøvennlig teknologi i betraktning.

Vi skal ha fokus på avfallsreduksjon, kildesortering og gjenbruk

Vi skal prosjektere og planlegge våre prosjekter slik at minst mulig avfall genereres og slik at avfallet som oppstår i størst mulig grad kan sorteres og gjenvinnes.

Våre innkjøp skal være bærekraftige

Vi skal påse at våre leverandører av produkter og tjenester tar både miljømessig og sosialt ansvar og vi skal jobbe kontinuerlig med å forbedre våre rutiner for leverandøroppfølging. Vi skal etterstrebe og velge de mest miljøvennlige alternativene dersom disse ikke fører til urimelig kostnad eller ulempe, og stille krav til underleverandører slik at de miljøtilpasser sin leveranse, produksjon og materialvalg.

Alle våre prosjekter skal ha miljøfokus fra dag én og gjennom hele prosjektet

I tråd med ISO 14001 skal interne retningslinjer og prosedyrer sikre miljøfokus fra et prosjekts begynnelse til slutt. Bruk av miljøvennlige alternativer for utførelsen skal alltid vurderes, eksempelvis fossilfrie anleggs­maskiner for både grunn- og bygningsarbeider, transport til/fra anleggsplassen, materialbruk mv. Miljørisikoanalyser skal gjennomføres for å kartlegge eventuelle miljøutfordringer. Ved behov skal det utarbeides detaljerte miljøoppfølgingsplaner som inneholder forebyggende tiltak som skal følges opp gjennom hele prosjektet.

Vi skal lære av våre uønskede hendelser

Miljøavvik, dvs. både potensielle og faktiske hendelser med uønsket innvirkning på miljøet, skal rapporteres. Disse skal følges grundig opp og tiltak skal gjennomføres for å forhindre eventuell gjentakelse.

Alle har et ansvar og skal følge føre-var-prinsippet

Alle som deltar i våre prosjekter skal informeres om våre miljøforebyggende tiltak og hvordan en skal unngå, avverge og motvirke miljøfarlige situasjoner.

Vi skal alltid vurdere bruk av riktig kompetanse uti fra prosjektets miljøutfordringer

I prosjekter med store miljøutfordringer, grunnet for eksempel spesielt sårbare naturområder, skal vi være spesielt aktsomme og fortløpende vurdere bruk av fagkyndige for å ivareta alle de miljømessige aspektene.

Vi skal redusere konsekvensene når uønskede hendelser oppstår

Alle våre prosjekter skal være organisert med et beredskapssystem slik at konsekvensene reduseres hvis negativ miljøpåvirkning skulle oppstå.

Jobb hos oss!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.